පිරිසිදු වර්ණ කපු සහ ලිනන් විශාල ප්රමාණයේ ෂෝල්ස්

$40.00


ද්රව්ය: කපු, ලිනන්
ස්කාර්ව්ස් දිග: 135cm-175cm