විකිණීමට
  • බාර්මියන්ස් හි බාර්මියන් හිිප්පීස් ඇඳුමින් සැරසුණු
  • බාර්මියන්ස් හි බාර්මියන් හිිප්පීස් ඇඳුමින් සැරසුණු

ස්කැෆ් සමග විශාල බොහීමියානු හිපි ඇදුම්

$89.00

$66.75

 

ඔබේ ඇතුළත හිපි මෙම සුවපහසු රතු මාපි ඇඳුමේ සිටීමට ඉඩ දෙන්න.

ආලෝකය, මෘදු, ශ්වසනය කළ හැකි රෙදි වලින් සාදන ලද, මෙම ඇඳුම ඕනෑම කාන්තා ගිම්හාන ආයිත්තම් කට්ටලයක් තිබිය යුතුය.

පෙට්ටි සිට 5XL දක්වා ලබාගත හැකිය.


වාටියේ දිග: සිනිඳු
සිල්වර්: බුරුල්
ද්රව්ය: කපු සහ වැටවල්
සැරසිලි: පොකට්
Neckline: O-නෙක්
Waistline: ස්වාභාවික