විකිණීමට
  • Bohemian Maxi Dress With Green And Blue Peacock Prints
  • දිගු බොහීමියානු පීකොක් පැටියා - බුද්ධතෙන්ඩ්ස්
  • දිගු බොහීමියානු පීකොක් පැටියා - බුද්ධතෙන්ඩ්ස්

නිල් පාකිස්තානය චිෆන් මැක්සි ඇඳුම

$89.00

$66.75

Own your fashion from the beach to the streets in this versatile blue maxi dress. A mix of vibrant summery colors and peacock feathers prints make this piece a must-have for this summer! Wear it at the beach with your favorite flip flops and a sunhat for the ultimate beach look. Got a date coming soon?  Pair it with cute sandals and your favorite boho accessories.

ප්රමාණ: S-5XL

 

පිරිවිතර:

ද්රව්ය: චිෆන්
විලාසය: බොහීමියානු
සිල්වර්: බුරුල්
රටා වර්ගය: පීකොක්
Sleeve දිග (cm): සිනිඳු
සැරසිලි: එම්බ්රොයිඩරි
ඇඳුම් දිග: මහල දිග
ස්නැමිල් ස්ටීව්: නිතිපතා
Waistline: ස්වාභාවික
Neckline: O-නෙක්