විකිණීමට
  • සැබෑ නෙලූදියන් බීජ මල් මාලය - බුද්ධතෙන්ඩ්ස්
  • සැබෑ නෙලූදියන් බීජ මල් මාලය - බුද්ධතෙන්ඩ්ස්
  • සැබෑ නෙලූදියන් බීජ මල් මාලය - බුද්ධතෙන්ඩ්ස්
  • සැබෑ නෙලූදියන් බීජ මල් මාලය - බුද්ධතෙන්ඩ්ස්
  • සැබෑ නෙලූදියන් බීජ මල් මාලය - බුද්ධතෙන්ඩ්ස්

හදවත හැඩැති මැන්ඩ්රියා බීජ වීදුරු නෝක්කාස්

$39.00

 

මාලය වර්ගය: පේරන්ට් වාප්පු
දිග: 45cm
ලෝහ වර්ගය: රිදී
Pendant ප්රමාණය: 18mm
ද්රව්ය: වීදුරු