විකිණීමට
  • Handmade Straw Hats - Buddhatrends
  • Handmade Straw Hats - Buddhatrends
  • Handmade Straw Hats - Buddhatrends
  • Handmade Straw Hats - Buddhatrends
  • Handmade Straw Hats - Buddhatrends
  • Handmade Straw Hats - Buddhatrends
  • Handmade Straw Hats - Buddhatrends

අත්බෝම්බ පිදුරු හිස්

$39.95

පිරිවිතර:

 

Hat වර්ගය: සන් හිස්
රටා වර්ගය: ඝණ
ද්රව්ය: පිදුරු
විලාසය: අනියම්

ප්රමාණය: 7 1 / 4

ප්රධාන පර්ෂද: ආසන්න 58cm / 22.8 පැච්

උස ප්රමාණය: 11cm / 4.3 පැච්

Brim: 5cm / 1.96inch