විකිණීමට
  • දැව මාළු පෑන් - බුද්ධතෙන්ඩ්ස්
  • විසිතුරු මසුන් දැව පිහන නැවක්
  • විසිතුරු මසුන් දැව පිහන නැවක්

විසිතුරු මසුන් දැව පිහන නැවක්

$26.00

මෙම අනපේක්ෂිත මාළු දැල් මාලය සමග ඔබේ අනියම් ඇඳුම ස්වභාවයේ ස්පර්ශයක් එක් කරන්න. මෙම කෑල්ල මැක්සි ඇඳුම්, සිහින් හණ සහ තවත් දෑ ඇතුළුව සියලු බුද්ධතෙන්ඩ් අයිතමයන් සමඟ විශිෂ්ටයි.

පිරිවිතර:

Pendant ප්රමාණය: 7.5cm
\ රටාව හැඩගස්වා: මාළු
ද්රව්ය:ලී සහ කපු