විකිණීමට
  • දුඹුරු බිත්තර සලාද මල් පැණි බෝල - බුද්ධතෙන්ඩ්ස්
  • දුඹුරු බිත්තර සලාද මල් පැණි බෝල - බුද්ධතෙන්ඩ්ස්
  • දුඹුරු බිත්තර සලාද මල් පැණි බෝල - බුද්ධතෙන්ඩ්ස්
  • දුඹුරු බිත්තර සලාද මල් පැණි බෝල - බුද්ධතෙන්ඩ්ස්
  • දුඹුරු බිත්තර සලාද මල් පැණි බෝල - බුද්ධතෙන්ඩ්ස්

මැසිමෙන්ස්සෝ බීජ ෆ්ලවර් ස්ටීල් බෝල අවැසි

$29.00

 

දිග: 45cm
ලෝහ වර්ගය: රිදී

Pendant ප්රමාණය: 16mm / 0.63 අඟල්
ද්රව්ය: වීදුරු
දාම වර්ගය: ඇඹරුනු