විකිණීමට
  • Cotton Linen Solid Oversized Blouse - Buddhatrends
  • Cotton Linen Solid Oversized Blouse - Buddhatrends
  • Cotton Linen Solid Oversized Blouse - Buddhatrends

කපු ලිනන් ඝන ඕවර්ස්ට් බ්ලවුස්

$72.00

 

රෙදි: 70% කපු + 30% ලිනන්

තරම: Designed to fit women from size small to x-large

තරම දිග උරහිස් කාය වාටියේ දිග
එක් ප්රමාණයේ 75 / 88 - 200 72

ඒකක: සැ(1 cm = 0.39 අඟල්; 1 අඟල් = 2.54 ස්ම)

Measured in flat-laid position, there may be 1-3 cm differs due to manual measurement