විකිණීමට
  • Long Loose Beige Linen Shirt With 3/4 Sleeves - Buddhatrends
  • Beige Linen Shirt With Long Sleeves
  • Linen Shirts For Women
  • Beige Linen Turn-down Collar Blouse - Buddhatrends

බේජ් ඩොට් ලිනන් ෂර්ට්

$79.00

 Pair this beige linen shirt with any bottoms and a basic tank-top and you're good to go! Loose fit, rolled up sleeves and pure beige color give this linen shirt a casual zen look.

රෙදිලිනන් + කපු

වර්ණ: බීජ්ජි

තරමඑක් ප්රමාණයේ

තරම දිග උරහිස් කාය වාටියේ දිග
එක් ප්රමාණයේ 96cm - 112cm 48cm (3/4)

ඒකක: සැ(1 cm = 0.39 අඟල්; 1 අඟල් = 2.54 ස්ම)

පැතලි-ස්ථනය කරන ලද ස්ථානයේ මැනිය හැකි අතර අතින් මැනීම නිසා 1-3 ස්මාට් එකක් ස්තුති වේ. ස්තුතියි.