සියලු ඇනවුම් මත නොමිලේ ලෝක ව්යාප්තව සැපයීම, අවම අවශ්ය නොවේ!

තැපැල් කේත

Q- ඇණවුම් කිරීම සඳහා තැපැල් කේතයක් අනිවාර්යය වුවද මගේ රටෙහි කිසිවෙක් නොමැත. මා ඇණවුම් කළ හැක්කේ කෙසේද?

A- If your address does not have a postal code kindly enter "11111" and place your order normally. This way, we will know that there is no postal code to include

දායකත්වය

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!